Hà Nội thông qua Nghị quyết về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công

  24/09/2018 - 16:07

Cụ thể, Nghị quyết này quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của TP như: Mua sắm, thuê, giao, thu hồi, bán, thanh lý... Đối tượng áp dụng gồm các cơ quan hành chính Nhà nước, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, các tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật về hội, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp - tổ chức - cá nhân có liên quan tới quản lý và sử dụng tài sản công.

Đại biểu HĐND bấm nút biểu quyết thông qua Nghị quyết.


Nghị quyết quy định nếu mua sắm tài sản công trong trường hợp phải lập thành dự án đầu tư sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công và pháp luật có liên quan. Đối với việc mua sắm tài sản công là nhà, đất thuộc trụ sở làm việc, công trình sự nghiệp và tài sản gắn liền với dất, xe ô tô thì Chủ tịch UBND TP có quyền quyết định nhưng phải nằm trong định mức do Chính phủ hoặc UBND TP ban hành theo thẩm quyền và trong phạm vi dự toán ngân sách nhà nước hàng năm được giao.

Đối với Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị trừ các khoản mua sắm kể trên, nếu tiền hành mua sắm tài sản công từ nguồn kinh phí được giao trong dự toán ngân sách hàng năm sẽ phải tự chịu trách nhiệm về hồ sơ, trình tự, thủ tục theo đúng quy định về thực hiện đấu thầu nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước. Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập được quyết định sử dụng kinh phí từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, quỹ phúc lợi và các nguồn thu khác để mua sắm tài sản công theo quy định.

Riêng đối với việc mua sắm các tài sản công thuộc Danh mục mua sắm tập trung (cấp quốc gia hoặc cấp TP), các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện theo quy định của Trung ương và TP về mua sắm tập trung.

Về thẩm quyền quy định thuê tài sản công, Chủ tịch UBND TP quyết định việc thuê nhà, đất sử dụng làm trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước và trụ sở làm việc cùng công trình sự nghiệp của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc TP quản lý, trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính.

Trừ trường hợp kể trên, Giám đốc các Sở, Ban, ngành có quyền quyết định việc thuê và tự chịu trách nhiệm tài sản công trong phạm vi ngân sách được giao hàng năm. Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã được quyết định việc thuê nhà, đất sử dụng làm trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc diện mình quản lý. Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư quyết định việc thuê nhà, đất sử dụng làm trụ sở làm việc cùng công trình sự nghiệp trên cơ sở tiêu chuẩn.

Trong trường hợp thu hồi tài sản công, Chủ tịch UBND TP có quyền ra quyết định thu hồi, bán cũng như điều chuyển tài sản là nhà, đất là trụ sở làm việc, công trình sự nghiệp và các tài sản khác gắn liền với đất, xe ô tô và các tài sản khác đơn vị trực thuộc trong trường hợp phải thu hồi. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã có quyền quyết định thu hồi, bán và điều chuyển với các tài sản công khác (trừ các tài sản thuộc phạm vi quyết định của Chủ tịch UBND TP) của các đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

Riêng đối với nhà, đất là trụ sở làm việc, công trình sự nghiệp và các tài sản khác gắn liền với đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của TP có giá trị từ 200 tỷ đồng trở lên/1 đơn vị tài sản, Thường trực HĐND TP sẽ có văn bản thống nhất về chủ trương để Chủ tịch UBND TP quyết định bán đấu giá và báo cáo HĐND TP tại kỳ họp gần nhất.

Đối với thẩm quyền thanh lý tài sản công, GĐ Sở Tài chính có thể quyết định thanh lý tài sản gồm: Trụ sở làm việc, công trình sự nghiệp hoặc các tài sản gắn liền với đất phải phá dỡ theo quyết định của cơ quan nhà nước nhằm thực hiện dự án đầu tư, giải phóng mặt bằng hoặc các trường hợp khác theo quy định. Bên cạnh đó Sở cũng có quyền thanh lý ô tô của các cơ quan trực thuộc TP.

Ngoài ra, trong Nghị quyết cũng có quy định đáng chú ý về việc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công trình một số lĩnh vực như kết cấu hạ tầng giao thông và thủy lợi. Cụ thể, Chủ tịch UBND TP có quyền quyết định bán đấu giá hoặc sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng BT. Đối với tài sản có giá trị từ 200 tỷ đồng trở lên sẽ được báo cáo HĐND tài kỳ họp gần nhất.

Bên cạnh đó Chủ tịch UBND TP cũng có quyền phê duyệt đề án cho thuê, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác; quyết định điều chuyển, thanh lý... thuộc TP quản lý hoặc tài sản kết cấu hạ tầng thuộc quyền quản lý của từ 2 quận, huyện, thị xã trở lên, trên cơ sở đề nghị của GĐ Sở Tài chính.